17 de enero de 2008

!ABORTO LIBRE Y GRATUITO!

!ABORTO LIBRE Y GRATUITO!
CONCENTRACIÓN RUIDOSA

ESTE PRÓXIMO SÁBADO, 19 DE ENERO, A LAS 12:30 EN LA PLAZA CIRCULAR LA ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA LLAMA A TODAS LAS MUJERES EN ESPECIAL Y A TODA LA CIUDADANÍA A RESPONDER A LOS ATAQUES DE LA DERECHA CATÓLICA Y DE LOS FASCISTAS !!SOLIDARIDAD CON LAS COMPAÑERAS DE MADRID Y BARCELONA!!!! POR UNA LEY DE PLAZOS YA!!

94 415 54 83. Pelota 3. amb.bea@gmail.com

MANIFIESTO

SEAMOS DUEÑAS DE NUESTROS CUERPOS
¡ABORTO LIBRE Y GRATUITO!

La Coordinadora de Organizaciones Feministas, de ámbito estatal y la Asamblea de Mujeres de Bizkaia, ante la alarma social   creada a partir de la detención de varias personas y clausura de clínicas en  Barcelona y Madrid , donde presuntamente se realizaban abortos ilegales,

QUEREMOS MANIFESTAR:

Nuestra repulsa al tratamiento alarmista que se ha hecho de la noticia, pues da pábulo a interpretaciones interesadas que pretenden desvirtuar la realidad de la interrupción voluntaria del embarazo en el territorio español y las condiciones en las que éste se realiza.

El movimiento feminista ha recorrido un largo camino en la lucha para que las mujeres puedan ejercer sus derechos. En muchas ocasiones frente a ataques persistentes de quienes se consideran poseedores de la verdad absoluta, como los grupos antielección, que tratan de imponer sobre ellas sus juicios morales, empleando chantajes, amenazas o difamaciones. Es importante por ello, un tratamiento claro y objetivo de la información que aborde el tema desde su realidad y no desde el sensacionalismo, al que contribuyen titulares del estilo de "abortos al borde del parto" (el país, 27de noviembre de 2007).

Esta no es la realidad de las interrupciones voluntarias de embarazo en España. Donde el 88% de mujeres que optaron por interrumpir su embarazo en 2005, lo hicieron dentro de las 12 semanas de gestación. Del 12% restante sólo un 2% son embarazos de más de 21 semanas, que en su práctica totalidad, suelen corresponderse a abortos por riesgo fetal (hay que tener en cuenta que en muchos casos estos riesgos sólo se detectan a partir de las 20 semanas de embarazo). Datos que contradicen las informaciones que tratan de deslegitimar las decisiones de las mujeres. Mostrando que en su inmensa mayoría abortan lo antes posible, aún a pesar de las dificultades de acceso que actualmente se le imponen a quien voluntariamente deciden interrumpir un embarazo que no desean.

Dificultades que parecen obviarse en las informaciones que se vienen difundiendo y que olvidan que bajo la actual normativa, la práctica del aborto no está garantizada en la red sanitaria pública de forma normalizada. Por este motivo sólo el 2,9% de los abortos se realiza en hospitales públicos, frente al 97,1% de centros privados. Pero además esta falta de accesibilidad a la red pública, dentro de los tres supuestos, obliga a muchas mujeres a un autentico peregrinaje y desplazamiento de una ciudad a otra, dentro de su comunidad o fuera de ella para poder abortar, con los problemas que conlleva de tipo económico, laboral y sicológicos.

Por otro lado, es necesario recordar que bajo la actual ley no existen plazos en el supuesto de peligro para la salud física o psíquica de la embarazada, por lo que la cautela en el tratamiento de la información es importante para no crear alarma social y que se garantice el derecho a la presunción de inocencia de todas las personas implicadas, tanto profesionales como las propias mujeres.

Creemos firmemente que es necesario proteger la salud e integridad física y emocional de la mujer, y es por esa razón que tenemos la convicción de que debe tener derecho y libertad de decidir, sobre un embarazo que no desea.

EXIGIMOS POR TANTO:

  • Que las interrupciones de embarazo se realicen de forma normalizada en el marco de la sanidad pública. Junto a programas preventivos amplios y eficaces sobre derechos sexuales y reproductivos, así como aumentar los servicios de educación sexual y acceso a los métodos anticonceptivos en todas las Comunidades Autónomas.
  • La despenalización del aborto y una nueva ley que respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
  • La libertad de todas las personas detenidas y que se mantenga la confidencialidad de las historias.

ABORTOA LIBRE ETA DOHAIN!

ABORTOA LIBRE ETA DOHAIN!
ELKARTARATZE ZARATSUA

DATORREN URTARRILAREN 19AN,LARUNBATA 12:30ETAN PLAZA BIRIBILEAN BIZKAIKO EMAKUME ASANBLADAK EMAKUME GUZTIAK BEREZIKI ETA JENDARTE OSOARI DEITZEN DU ESKUMA KATOLIKOAREN ETA FAZISTEN ERASOEI ERANTZUTEKO!! ELKARTASUNA MADRILGO ETA BARTZELONAKO GURE KIDE FEMINISTEEKIN!!EPEEN LEGEDI BAT ORAIN!!

94 415 54 83. Pelota 3. amb.bea@gmail.com

MANIFESTUA

GURE GORPUTZEN JABE IZAN GAITEZEN:
ABORTUA LIBRE ETA DOHAN!

Bartzelona eta Madrilgo klinika batzuen ixierak eta ustez  legez kanpoko abortuak egiteagatik hainbat lagun atxilotu izanak jendartean sortu duen alarma dela eta, Erakunde Feministeen Kordinadora eta Bizkaiko Emakume Asanbladak ondorengoa

ADIERAZI NAHI DUGU

Berria emateko era alarmistari gure gaitzespena, izan ere, interpretazio interesatuei bide ematen baitie Espainian haurdunaldia nahita etetearen benetako errealitatea eta zein baldintzatan burutzen den itxuraldatzeko.

Mugimendu feministak bide luzea egin du emakumeek euren eskubideak gauzatu ahal izateko borrokan. Askotan, egia osoaren jabe direlakoan daudenen etengabeko erasoen aurrean, erabakitzeko gaitasunaren aurkako taldeak, esaterako, emakumeei euren epaiketa moralak ezarri nahi dizkietenak, horretarako txantajeak, mehatxuak eta gezurrak erabiliz. Horrexegatik da garrantzitsua informazioa era argi eta objektiboan ematea, gaia bere errealitatetik azalduko duen eran eta ez sentsazionalismotik, "jaiotzear zeudenen abortuak"  (el País, 2007ko azaroak 27) eta halako titularrekin egiten den bezala.

Hau ez da nahitako haurdunaldi eteteen errealitatea Espainian. Non eta 2005ean euren haurdunaldia etetea erabaki zuten emakumeen % 88k haurdunaldiaren lehenengo 12 asteen tartean egin zuten. Gainerako % 12etatik % 2 baino ez dira 21 aste baino gehiagoko haurdunaldiak, eta ia guztiak fetuarentzako arriskuagatik egindako abortuak dira (kontuan izan behar baita arrisku hauetariko asko hogeigarren astetik aurrera baino ez direla ikusten). Datuok emakumeen erabakiei zilegitasuna kentzeko emandako informazioak ukatzen dituzte. Eta erakusten dute, gehienak ahalik eta lasterren abortatzen dutela, nahiz eta asko izan gaur egun nahi ez duen haurdunaldia nahita eten ahal izateko jartzen diren oztopoak.

Hauek hedatzen ari diren informazioetan ezkutatu nahi diren zailtasunak eta egungo legeriarekin   sare publikoan normaltasunez abortatzea ez dagoela bermatua ahazten dutenak. Horregatik egiten diren abortuen % 2,9 baino ez dira egiten ospitale publikoetan eta % 97,1, berriz, zentro pribatuetan. Baina, gainera, onartutako hiru balizkoetan, sare publikora jotzeko zailtasun honek emakume asko abortatu ahal izateko erromesaldi batera behartzen ditu, hiri batetik bestera joatera, euren erkidegoan bertan edo beste batean, honek berarekin dakartzan lan, ekonomia eta psikologia mailako arazo guztiekin.

Bestalde, beharrezko da gogoraraztea gaur egungo legearekin ez dagoela eperik haurdun dagoenaren osasun fisiko edo psikologikorako arriskua baldin badago, beraz, garrantzitsua da informazioa zuhurtziaz ematea gizartean alarmarik sor ez dadin eta inplikatutako lagun guztien, profesionalen, zein emakumeen, errugabetasun-presuntziorako eskubidea bermatua izan dadin.

Zinez uste dugu emakumearen segurtasun emozionala eta fisikoa eta osasuna zaintzea beharrezkoa dela, eta, horregatik, ziur gaude nahi ez duen haurdunaldi baten gainean erabakitzeko askatasuna eta eskubidea dituela.

 HORREGATIK, ONDORENGOA EXIJITZEN DUGU:

  • Haurdunaldiak etetea sanitate publikoan era normalizatuan burutu daitezela. Horrekin batera sexu eta erreprodukziorako eskubideen gaineko prebentziorako programa zabal eta eraginkorrak, bai eta Erkidego guztietan antisorgailu metodoak eskura izateko aukera ere.
  • Abortua despenalizatzea eta emakumeek euren gorputzaren gainean erabakitzeko eskubidea errespetatuko duen lege berri bat.
  • Atxilotutako guztien askatasuna eta historien konfidentzialtasuna gordea izatea.

14 de enero de 2008

Ez izan kaikua...gozatu SEXUAZ!

Askatasuna hitzarentzat eman izan den definizio bat hurrengoa izan da: “gizakiaren gaitasuna, lan bat egiteko edo ez egiteko erabakia hartzea ahalbidetzen duena”. Askatasunak eztabaida filosofiko eta politiko oso joria piztu du historia guztian zehar, baina testu honen helburua ez da eztabaida horretan sartzea. Queer Ekintza elkartetik “Ez izan kaikua… gozatu SEXUAZ!” kanpaina ipini dugu martxan oso helburu argiarekin eta beti ere gure eguneroko ekintzetan eta gure lan ideologikoan dagerrena: askatasun sexualaren defentsa.

Gizon eta emakumearen arteko ezberdintasuna, homosexual, bisexual eta heterosexualen arteko ezberdintasuna, ezberdinatasunak defendatzen dituztenen aurrean; pertsonen errealitateari, errealitate sexuala barne, etiketak ipiniz eta exijituz mugak ipintzen diotenen aurrean; patriarkala eta heterosexuala den arau nagusitik aldentzen den guztiari beldur edukitzeagatik gaitzetsi egiten dutenen aurrean. Pertsona guzti horien aurrean gure elkartean queer teoria landu dugu, eboluzio jarraian eta definitzen zaila den teoria; ziurrenik esan genezake gure sexualitatea, gure generoa, gure sexua aztertzen dituela, ezberdinduz, bereizita behatuz eta bakoitza nondik datorren finkatzen saiatuz. Azkenik genero eta sexuaren deseraiketari ekiten dio, produktu sozial bezala definituz; beraz ez dira naturalak eta intrinsekoak, eta horrela derrigortzea eta arauketa ezabatzen dira. Etiketak kentzen hasten gara horrela, buruari ipinitako mugei ihes eginez; giza-sexualitatea konplexu eta aldakorregia da, ez dauka zentzurik “homosexual”, “emakume”, “maskulino”, “heterosexual” edo “pasibo” moduko hitz hertsiekin definitzen saiatzea. Guk nahiagu dugu izaki “sexual”-ei buruz hitz egin.

Zentzu horretan, beti defendatu izan dugu askatasun sexuala, bakoitzak bere gorputzarekin nahi duena egiteko askatasuna, sexu harremanean parte hartzen duten guztien onarpen argiarekin beti ere. Ez ditugu inposaketak onartzen, sexualitate definitu baten inposaketa, sexua ulertzeko modu bakar baten inposaketa, ez dugu inposaketa sexuala den monogamia onartzen. Benetan uste dugu bakoitzak nahi duena egin behar duela, inork epaiketarik egin gabe.

Bide honetan sortu zen kanpainia hau egiteko ideia. Queer teoria analizatzea, edo teoria feminista edota bestelako teoriak analizatzea, etiketak jartzeari uztea, guztiz beharrezkoak ditugu askatasun sexuala defendatu nahi badugu, baina non hasten da askatasun sexuala? Sexuan.

Izan ere, badago gizartean ezarria askatasun sexuala bahitzeko beste modu bat, zalantza gabe hezkuntza judeokristauak eragindakoa, eta gure adimenetan kokatu dena sexua nahi dugun guztietan praktikatzea inhibituz. Horregatik animatu nahi dugu jendea sexuaz gozatzeko, gogoa daukanean. Gure helburua ez da askatasun sexualak sexu asko edukitzea esan nahi duela esatea, izan ere askatasun sexualaren parte da sexurik ez dugula edukiko erabakitzea. Besterik gabe, zera esan nahi diegu pertsona guztiei: benetan larrua jotzeko gogoak badituzue, larrua jo, inhibitu gabe, exijentzia fisikorik gabe, beldur eta alhadura gabe. Eta larrua jo diogunean sexua esan nahi dugu, oso zentzu zabalean, nahi den bezela, onartutako edozein sexu-formatan. Genitozentrismo eta koitozentrismotik ihes egin behar dugu, gure irudimena higatzen dutelako eta gure gorputzarekin gozatzeko forma ugari lapurtzen dizkigutelako.

Ezer gutxi gehiago falta da esateko, bakarrik “zu bakarrik edo nahi duzun(ar)ekin… sexua zure adimenarekin, zure dutxarekin, zure oinekin, pelukarekin, bere hortzordearekin, kalean, orgasmo gabe edo nahi duzun bezala… baina gogoekin edozein egun ona da, gozatu SEXUAZ!”

11 de enero de 2008

Manifiesto Descontrolado 0.1

<sweena>Oye... y el manifiesto?
<nilska>estamos en ello, pero me molaría hacer una lluvia dorada de ideas sobre qué queremos hablar.
<nazuke>vale.. lo hacemos ahora?
<wiky>tengo asamblea en 30 minutos, pero sí lo hacemos.
<qursana>vale, empiezo... instalamos desCTRLadas porque existe el control, porque las fajas nos aprietan y porque los alquileres nos ahogan!
<nilska>Nos descontrolamos para fugarnos del mundo-cuadrícula que nos dice hasta donde debemos sentir, pensar y desear
<nazuke>Con el descontrol salimos del armario
<nilska> jejeje ... me gusta
<wiky>Lo destrozaremos a patadas. Esta vez no tenemos miedo, sino rabia.
<qursana>y con las normas que limitan nuestras vidas hacemos aviones de papel.
<nazuke>Somos root de nuestros cuerpos deseantes
<qursana>el teclado para nosotras es una zona erógena
<nazuke>qursana: ahora me da cosquillas tocar el teclado, jeje!
<nilska>nadie más que nosotras domina nuestros cuerpos postgenéricos
<wiky>somos una producción social y tecnológica. Sin fronteras ni límites. Impatentables
<qursana>como el software libre; constantemente cuestionándonos y desarrollándonos a nosotras mismas
<nazuke>vagabundas de la red, navegamos por un camino desviado de baldosas amarillas
<wiky>me gusta lo de "vagabundas de la red".
<nilska>no sólo vivimos del cyberespacio... saltamos de la red al metro y sin pagar!
<sweena>pasamos de la propiedad intelectual
<qursana>y emocional
<nilska>confiamos en nuestro instinto prekario
<wiky>descontroladas es un una irreverencia, una ida de olla...
<wiky>conscientes de que somos hijas del militarismo y del capitalismo, nos rebelamos ante ellos. Somos permanentemente adolescentes incomprendidas.
<nazuke>No nos controles porque, abriremos también tu armario.
<sweena>Y te sacaremos a ostias.
<qursana>No dejaremos ni una sola casa vacía. Okuparemos los espacios muertos para llenarlos de perversiones.
<nilska>Queremos destruir todas las fronteras, que la gente se mueva sin permisos.
<nazuke>y si sigues controlando prepárate, tenemos vaginas dentadas y dildos kalashnikov.
<wiky>Nuestra única naturaleza es la infidelidad.
<qursana>dale nena, jejeje!
<nilska>y no somos sólo nazuke, nilska, qursana, sweena y wiky...
<qursana>Somos desCTRLadas... brujas, putas, refugiadas, transexuales, gordas, freekys, mujeres, sodomistas, hadas, queers, sados, locas, inmigrantes, flacas, las que abortan, desviadas, esclavas osadas, marujas, bolleras, sin-papeles, ateas, travolakas, guarras, niñas, urofilias, pobres, maricas, sin-techo, viejas, santas viciosas, drag reinas y reyes, rebeldes, precarias, piratas, zorras, presas, rabiosas, seropositivas, amigas, bukkakes, madres, ... y mucho más .... y porque si nos tocan a una, nos tocan a todas
<wiky>¿estas lista? prepara tu apt-get...

1 de enero de 2008

Si te lo pide el cuerpo...¡¡FOLLA!!

Se ha definido libertad como “la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo una determinada obra o no llevarla a cabo”. La libertad ha suscitado un debate filosófico y político muy intenso durante toda la historia, pero el objetivo de este texto no pasa por entrar en él. Desde Queer Ekintza hemos puesto en marcha la campaña “Si te lo pide el cuerpo… ¡FOLLA!” con un objetivo muy claro y que está siempre presente en nuestra acción diaria y en nuestro trabajo ideológico: la defensa de la libertad sexual.

Frente a quienes defienden la diferencia, la diferencia entre hombre y mujer, la diferencia entre homosexuales, bisexuales y heterosexuales; frente a quienes ponen corsés a la realidad de las personas, incluida la realidad sexual, poniendo y exigiendo etiquetas; frente a quienes temen y demonizan todo aquéllo que se salga de la norma imperante, que es patriarcal y heterosexual. Frente a todas esas personas en nuestra asociación hemos trabajado la teoría queer, una teoría en constante evolución y de difícil definición; podría probablemente decirse que analiza nuestra sexualidad, nuestro género, nuestro sexo, considerándolos por separado, diferenciándolos e intentando definir de dónde procede cada uno de dichos parámetros. Finalmente procede a la deconstrucción del género y el sexo, definiéndolos como construcciones sociales y no naturales e intrínsecas, con lo que se les quita todo aspecto de obligatoriedad, de normatividad. Así pasamos a eliminar etiquetajes, a rehuir esos corsés de la mente; la sexualidad humana es demasiado compleja y cambiante como para poderse definir con términos estancos como “homosexual”, “mujer”, “masculina”, “heterosexual” o “pasivo”. Nosotr@s preferimos hablar de seres “sexuales”.

Es en ese sentido que hemos siempre defendido la libertad sexual, la libertad de que cada cual haga con su cuerpo lo que le dé la gana siempre que sea consentido tácitamente por todas las partes que participen en el sexo. No aceptamos las imposiciones, la imposición de una sexualidad definida, de una única manera de entender el sexo, no aceptamos la imposición sexual que supone la monogamia. Creemos sinceramente en que cada cual haga lo que quiera, en que nadie juzgue a nadie por ello.

Es en este hilo que surge la idea de hacer esta campaña. Analizar la teoría queer, o la teoría feminista u otras teorías, tender a la eliminación de los etiquetajes, es completamente necesario para nosotr@s si queremos defender la libertad sexual, pero ¿dónde comienza la libertad sexual? En el sexo.

Y es que hay otra forma socialmente establecida de coartar la libertad sexual de las personas, sin duda provocada por la educación judeocristiana, que es la que tenemos alojada en nuestras mentes y nos cohíbe a practicar sexo siempre que nos apetece. De ahí que animemos a la gente a follar, si es que se lo pide el cuerpo. No pretendemos afirmar que la libertad sexual pase por tener que follar mucho, ya que es parte de la libertad sexual elegir no tener sexo. Simplemente queremos animar a que la gente, si realmente le apetece, folle, dejándose de cohibiciones, de exigencias físicas, de miedos y de remordimientos de conciencia. Y cuando decimos follar queremos decir tener sexo en un sentido muy amplio, como se quiera, cualquier clase de práctica sexual consentida. Hay que huir del genitocentrismo y el coitocentrismo, porque corroen nuestra imaginación y nos niegan toda una serie de placeres y formas de disfrutar con nuestro cuerpo.

Poco más queda por decir, sólo que folles “en soledad o con quien(es) quieras, con tu mente, con tu ducha, con tus pies, con peluca, con su dentadura postiza, en la calle, sin orgasmo o como te dé la gana… pero si te apetece, ¡FOLLA!”.

Deja tu opinión o cuéntanos una experiencia sexual o una fantasía en nuestro foro: www.queerekintza.org/foro